Prvky, které prolínají naším ŠVP

Ve školním roce 2017 – 2018 budeme mimo jiné realizovat průřezová témata:

 • Zapojení do celorepublikového projektu na rozvoj pohybových dovedností dětí: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
 • Sběr pomerančové kůry a papíru
 • Halloween – podzimní dýňování
 •  Muži čtou našim dětem – předčítání pohádek v MŠ trochu jinak

K připravovaným projektům obdrží rodiče podrobnější informace v říjnu na rodičovských schůzkách.

 

Formou individuálních, skupinových a frontálních činností zařazujeme v průběhu týdenních tematických plánů ve všech třídách:

 • vytváříme pravidla soužití na třídách, rozvíjíme sociální dovednosti, vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze, k uklízení si po sobě
 • environmentální výchovu – podle Minimálního preventivního programu, který je přílohou ŠVP
 • pravidelné předčítání dětem – škola je dobře vybavena literaturou pro děti, čteme, přednášíme, posloucháme, rozvíjíme předčtenářské gramotnosti
 • grafomotorická cvičení – jsou odborně metodicky vedena, procvičujeme správné držení tužky, uvolňujeme zápěstí, připravujeme se na psaní
 • zařazujeme prvky multikulturní výchovy
 • zařazujeme prvky etické výchovy
 • rozvíjíme předmatematické gramotnosti
 • pravidelně a často se věnujeme rozličným pohybovým aktivitám jak ve třídách, tak při pobytu na naší zahradě a při vycházkách mimo areál MŠ
 • zařazujeme prvky jógy (dle zájmu ve třídě Veverek a Včeliček)
 • u předškoláků probíhá celoročně intenzivní příprava na školu
 • rozvíjíme hudební dovednosti dětí, doprovázíme zpěv hrou učitelek na klavír a kytaru
 • využíváme moderní výukovou pomůcku k rozvoji logického myšlení dětí – Logico picolo a Logico primo
 • ve třídě Veverek a Včeliček využíváme interaktivní tabuli s výukovými programy pro předškoláky
 • do veškeré edukační činnosti pravidelně zařazujeme nejnovější poznatky z navštěvovaných vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky