Školní vzdělávací program

Prvky, které prolínají naším ŠVP

Ve školním roce 2021 – 2022 budeme mimo jiné realizovat průřezová témata – projekty:

1. Medové snídaně: projekt zaměřený na podporu zdravého životního stylu, stravovacích návyků a také seznámení se včelami, medem jako potravinou i lékem.

2. Kniha – kamarád dětí: celoroční projekt zaměřený na rozvoj předčtenářské gramotnosti, poslech, četbu. Spolupráce s městskou knihovnou. Zapojení rodičů v rámci dnů Muži čtou dětem.

3. Malá technická univerzita: celoroční projekt pro starší děti, zaměřený na rozvoj polytechnického vzdělávání, logického myšlení, představivosti, projektování a plánování. Práce se sadou učebních pomůcek.

4. PEZ: projekt zaměřený na rozvoj pohybových dovedností dětí ve spolupráci se společností PEZ.

5. Se Sokolem do života: Dlouhodobý projekt se zaměřením na široké pohybové dovednosti dětí. Bude prováděn ve třídách, na zahradě MŠ, v přírodním terénu i v tělocvičně.

Dle programové nabídky navštívíme: výstavy v muzeu, kino, Divadlo za komínem, 8smičku, knihovnu, základní školy apod.

K připravovaným projektům obdrží rodiče průběžné informace prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí.

Formou individuálních, skupinových a frontálních činností zařazujeme v průběhu týdenních tematických plánů ve všech třídách:

 • vytváříme pravidla soužití na třídách, rozvíjíme sociální dovednosti, vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze, k uklízení si po sobě
 • environmentální výchovu – podle Minimálního preventivního programu, který je přílohou ŠVP
 • pravidelné předčítání dětem – škola je dobře vybavena literaturou pro děti, čteme, přednášíme, posloucháme, rozvíjíme předčtenářské gramotnosti
 • grafomotorická cvičení – jsou odborně metodicky vedena, procvičujeme správné držení tužky, uvolňujeme zápěstí, připravujeme se na psaní
 • zařazujeme prvky multikulturní výchovy
 • zařazujeme prvky etické výchovy
 • rozvíjíme předmatematické gramotnosti
 • pravidelně a často se věnujeme rozličným pohybovým aktivitám jak ve třídách, tak při pobytu na naší zahradě a při vycházkách mimo areál MŠ
 • zařazujeme prvky jógy
 • u předškoláků probíhá celoročně intenzivní příprava na školu
 • rozvíjíme hudební dovednosti dětí, doprovázíme zpěv hrou učitelek na klavír, kytaru, nebo harmoniku
 • využíváme moderní výukovou pomůcku k rozvoji logického myšlení dětí – Logico picolo a Logico primo
 • ve třídě Motýlků a Medvídků využíváme interaktivní tabuli s výukovými programy pro předškoláky
 • do veškeré edukační činnosti pravidelně zařazujeme nejnovější poznatky z navštěvovaných vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky